Welsh Language Policy

Ymwadiad Disclaimer

Darparwyd y Templed Polisi Iaith Gymraeg hwn gan Gomisiynydd y Gymraeg. Serch hynny, nid yw Comisiynydd y Gymraeg yn gyfrifol am arolygu safon ein darpariaeth cyfrwng Cymraeg a dylid cyfeirio pob ymholiad am weithrediad y polisi at

1. Cyflwyniad

Rydym yn cydnabod fod Mesur y Gymraeg (Cymru) 2011 yn rhoi statws swyddogol i’r Gymraeg a ni ddylid trin y Gymraeg yn llai ffafriol na’r Saesneg.

Rydym yn credu ei bod yn arfer busnes dda i gynnig gwasanaethau yn newis iaith ein cwsmeriaid. Rydym hefyd yn credu ei fod yn dangos parch tuag at ein gweithlu i annog a hwyluso eu dewis iaith yn y gweithle.

Byddwn yn sicrhau ein bod yn gwneud cynnydd parhaol tuag at yr uchelgais hwn. Mae’r Polisi Iaith Gymraeg hwn yn datgan ein hymrwymiadau presennol wrth ddefnyddio’r Gymraeg a hefyd, lle’n briodol, yn gosod targedau i ddatblygu ein defnydd o’r Gymraeg.

Dylid dehongli hyd a lled ein hymrwymiadau yn y polisi hwn mewn ffordd resymol – maent yn gyfyngedig i weithgareddau a gwasanaethau yng Nghymru neu sydd wedi eu darparu i bobl sy’n byw yng Nghymru, a hefyd maent yn gyfyngedig i weithgareddau a gwasanaethau yr ydym yn medru eu rheoli neu ddylanwadu arnynt.

Cyfeiriwch unrhyw sylwadau neu gwynion am y polisi hwn at: Gareth Williams Cyfarwyddwr

Infinity Document Solutions
Country House, Heol Beauford, Ystad Ddiwidianol Plasmarl, Abertawe, SA6 8JG

Ffôn: 01792 293 605
E-bost: info@infinityds.co.uk

Dyddiad y polisi hwn:
26 Tachwedd 2014

2. Delwedd Gyhoeddus

2.1 Arwyddion parhaol
Mae ein arwyddion parhaol yn Saesneg yn unig ac ni fydd yn addas i gyfieithu enw y fusnes

2.2 Arwyddion dros dro
Nid oes gennym unrhyw arwyddion dros dro ar hyn o bryd. Byddwn yn sicrhau bod pob arwydd dros dro newydd ar ôl 01/01/15 yn gwbl ddwyieithog

2.3 Enw Corfforaethol
Mae ein brand corfforaethol yn Saesneg yn unig

2.4 Papur Pennawd
Mae ein papur pennawd yn Saesneg yn unig. Byddwn yn sicrhau bod unrhyw bapur pennawd newydd sy’n cael ei archebu ar ôl i’r cyflenwad cyfredol orffen ac yn cynnwys ychydig o Gymraeg

2.5 Cardiau Busnes

Mae ein cardiau busnes yn Saesneg yn unig. Rhoddir ystyriaeth i gyflwyno cardiau busnes Cymraeg i unigolion sy’n siarad Cymraeg erbyn 01/06/15

3. Gwefan a Gwasanaethau Digidol

3.1 Gwefan

Mae ein gwefan yn Saesneg yn unig
Mae ein gwefan yn cynnwys peth Cymraeg
Nid oes gennym wefan ar hyn o bryd

[ + ] gellir cynnwys yr isod os dymunir

Byddwn yn sicrhau bod ein gwefan yn gwbl ddwyieithog pan fyddwn yn ei ddiweddaru neu ei adolygu nesaf ond yn bendant erbyn XX/XX/XX.

Byddwn yn defnyddio mwy o Gymraeg ar ein gwefan pan byddwn yn eu adolygu a fydd rhywbryd yn y flwyddyn ariannol nesaf.

3.2 Gwasanaethau Digidol
Nid ydym yn cynnig gwasanaethau digidol ar hyn o bryd.

3.3 Cyfryngau Cymdeithasol

Mae ein gwasanaethau cyfryngau cymdeithasol yn uniaith Saesneg ar hyn o bryd. oll yn gwbl ddwyieithog.
Byddwn yn defnyddio mwy o Gymraeg yn ein gwasanaethau cyfryngau cymdeithasol erbyn 01/01/15.

4. Hysbysebu a Marchnata

4.1 Hysbysebu trwy ddarlledu
Nid ydym yn hysbysebu trwy ddarlledu ar hyn o bryd.

4.2 Hysbysebu yn y Wasg Gymreig

  • Yn gyffredinol, mae ein hysbysebion yn uniaith Saesneg yn y wasg Gymreig
  • Byddwn yn defnyddio mwy o Gymraeg wrth hysbysebu mewn cyhoeddiadau Cymreig, erbyn 01/01/15

4.3 Hysbysebu Recriwtio
Nid ydym yn defnyddio hysbysebion recriwtio ar hyn o bryd.

4.4 Hysbysebu Awyr Agored (Byrddau Arddangos a Cherbydau)

Nid oes gennym hysbysebion awyr agored ar hyn o bryd
Nid oes gennym hysbysebion ar gerbydau.

4.5 Cyhoeddiadau Print

Mae ein cyhoeddiadau print yn Saesneg yn unig.
Byddwn yn defnyddio mwy o Gymraeg yn ein cyhoeddiadau print erbyn 01/01/15.

4.6 Deunydd Arddangos a Marchnata

Mae ein deunydd arddangos a marchnata yn Saesneg yn unig.
Byddwn yn defnyddio mwy o Gymraeg yn ein deunydd arddangos a marchnata erbyn 01/07/15.

4.7 Negeseuon wedi eu recordio a Chyhoeddiadau Sain
Mae ein cyhoeddiadau sain yn Saesneg yn unig.
Byddwn yn defnyddio mwy o Gymraeg yn ein cyhoeddiadau sain erbyn 01/01/15.

4.8 Pecynnu
Nid oes gennym unrhyw becynnu ar hyn o bryd.

4.9 Prisio, Derbynebau a Thocynnau
Nid oes gennym unrhyw brisiau, derbynebau na thocynnau ar hyn o bryd.

5. Cyfathrebu

5.1 Olrhain Dewis laith

Rydym yn cofnodi ac olrhain dewis iaith ein cysylltiadau busnes.

5.2 Cyfathrebu Wyneb yn Wyneb
Er mwyn sicrhau ein bod yn gallu darparu gwasanaeth iaith Gymraeg ar unrhyw adeg, rydym yn sicrhau bod o leiaf un aelod o staff sy’n medru siarad Cymraeg ar gael ym mhob gweithle lle bydd cyswllt â’r cyhoedd.

Rydym yn annog staff sy’n gallu siarad Cymraeg i wisgo bathodyn Cymraeg pan fyddant wrth eu gwaith.

Byddwn yn hyrwyddo ein gwasanaethau wyneb yn wyneb cyfrwng Cymraeg trwy ddefnyddio cynllun Iaith Gwaith.

5.3 Cyfathrebu dros y Ffôn

Rydym yn ateb galwadau ffôn â chyfarchiad Saesneg dwyieithog. Mae pob aelod o staff yn gallu adnabod a derbyn galwad yn Gymraeg gyda chwrteisi. Mae pob aelod o staff yn gallu trosglwyddo ymholiad at rywun sy’n gallu siarad Cymraeg.

5.4 Gohebiaeth (Papur ac Electronig)

Rydym wastad yn ysgrifennu at bobl yn eu dewis iaith. Rydym yn derbyn gohebiaeth yn Gymraeg neu Saesneg. Rydym wastad yn ateb yn Gymraeg i lythyrau a dderbyniwyd yn Gymraeg neu pan fydd rhywun yn gofyn i ni wneud hynny. Rydym yn cydnabod rhyddid ein cwsmeriaid i ohebu yn Gymraeg a byddwn yn ymateb yn unol â’u dewis iaith lle bo hynny’n ymarferol bosibl. Rydym yn annog staff sy’n gallu ysgrifennu yn Gymraeg i ddefnyddio logo Iaith Gwaith ar eu gohebiaeth .

5.5 Ffurflenni a Dogfennau Cyfrif
Mae ein ffurflenni a’n dogfennau cyfrif yn Saesneg yn unig. Byddwn yn defnyddio mwy o Gymraeg yn ein ffurflenni a’n dogfennau cyfrif erbyn 01/06/15.

6. Staff a’r Gweithle

6.1 Asesu Anghenion Sgiliau Iaith wrth Recriwtio
Rydym yn ystyried pa sgiliau iaith Gymraeg sydd eu hangen ar gyfer pob swydd newydd yn ein sefydliad.

6.2 Cofnodi a Datblygu Sgiliau Iaith ein Staff

Rydym yn cadw cofnod anffurfiol o sgiliau iaith Gymraeg rhai aelodau o staff. Rydym yn rhannu gwybodaeth am sgiliau iaith Gymraeg pob aelod o staff o fewn y gweithle, er mwyn i ni fedru cyfeirio ymholiadau yn y Gymraeg at yr unigolyn mwyaf priodol. Byddwn yn asesu a chofnodi sgiliau iaith Gymraeg pob aelod o staff newydd wrth iddynt ymuno â’n sefydliad. Rydym yn cydnabod na ddylai’r Gymraeg gael ei thrin yn llai ffafriol na’r Saesneg yng Nghymru. Rydym yn cefnogi staff sydd am wella eu sgiliau iaith Gymraeg, ac yn galluogi iddynt dderbyn hyfforddiant yn annibynnol.

6.3 Cyfathrebu Mewnol
Rydym yn cydnabod rhyddid pob aelod o staff a’n cwsmeriaid i ddefnyddio’r Gymraeg gyda’i gilydd, yn unol â Mesur y Gymraeg (Cymru) 2011, a disgwyliwn i staff barchu dewisiadau ieithyddol eu cydweithwyr a’r cwsmeriaid.

Byddwn yn cefnogi a hwyluso’r defnydd o’r Gymraeg a’r Saesneg yn y gweithle.

6.4 Cyhoeddiadau Mewnol

Mae ein cyhoeddiadau mewnol yn Saesneg yn unig. Byddwn yn defnyddio mwy o Gymraeg yn ein cyhoeddiadau mewnol lle bynnag y mae’n rhesymol i wneud hynny.

6.5 Meddalwedd yn Gymraeg

Rydym yn caniatáu i staff osod rhyngwyneb Cymraeg ar gyfer unrhyw feddalwedd y maent yn ei ddefnyddio sydd â rhyngwyneb Cymraeg cydnabyddedig.

6.6 Arweiniad
Byddwn yn sicrhau bod y polisi hwn yn cael ei gefnogi ar y lefel uchaf o fewn ein sefydliad. Fe fyddwn yn penodi un person o’r tîm uwch reoli i fod yn gyfrifol am weithredu, hybu ac adolygu’r polisi hwn, Gareth Williams.

6.7 Ymwybyddiaeth
Bydd y polisi hwn ar gael yn gyfleus i’r cyhoedd ei ddarllen. Bydd polisi hwn ar gael yn gyfleus i’n staff ei ddarllen. Bydd y polisi hwn yn ymddangos ar ein gwefan erbyn 01/06/15

6.8 Adolygu

Byddwn yn asesu ac yn adolygu’r polisi hwn yn flynyddol.

7. Gwasanaethau wedi eu darparu ar ein rhan

Lle bo’n briodol, byddwn yn gosod amodau ieithyddol mewn cytundebau trydydd parti.